Zamówienia publiczne

Wspólnik Kancelarii jest jednocześnie pracownikiem jednostki budżetowej Skarbu Państwa (wojskowego oddziału gospodarczego), posiada zatem wieloletnie doświadczenie w obsłudze tej jednostki w szczególności w zakresie zamówień publicznych (w tym także znajomości ustawy o finansach publicznych). Wspólnik Kancelarii posiada poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”, co pozwala mu na dostęp do szeregu informacji niejawnych związanych z przedmiotem obsługiwanego podmiotu.

W sprawach z zakresu zamówień publicznych ze strony wykonawcy istotne jest należyte odczytanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanie niepodlegającej odrzuceniu oferty, przygotowanie skutecznego odwołania oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą. Natomiast ze strony Zamawiającego – istotne jest posiadanie przejrzystego Regulaminu Zamówień Publicznych, prawidłowe sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanie wzorów umów do każdego postępowania, należyta ocena ofert, skuteczna obrona w razie złożenia odwołania przez wykonawcę, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Do prowadzonych przez nas spraw z zakresu zamówień publicznych należą m.in.:

  • sporządzanie regulaminu zamówień publicznych;
  • ocena SIWZ pod kątem prawnym druga;
  • Tworzenie i opiniowanie umów w ramach zamówień publicznych;
  • sporządzanie odwołań;
  • sporządzanie odpowiedzi na odwołania;
  • Reprezentacja wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem;
  • Reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem.